REGULAMIN

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SIOUX & LIZARD KING M. Rozalska, M. Mordak s.c, 87-100 Toruń, ul. Kopernika 3 (e-mail: lizardkingtorun@gmail.com).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do:
- przyjęcia rezerwacji
- przygotowania oferty cateringowej
- zawarcia i realizacji umów koncertowych i innych wydarzeń kulturalnych oraz różnego rodzaju eventów
- wystawiania imiennych FV za wykonane przez nas usługi
Państwa dane osobowe nie są archiwizowane, przetwarzane i przekazywane osobom trzecim.
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przechowywane.
Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest zależny od przepisów prawa, które obligują firmę SIOUX & LIZARD KING M. Rozalska, M. Mordak s.c, 87-100 Toruń, ul. Kopernika 3, do ich przechowywania (np. ustawa o rachunkowości), a także od okresu przez jaki jest świadczona dana usługa.

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

1. Prosimy o odpowiedzi na znajdujące się poniżej pytania i przesłanie ich w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez przełożonego z redakcji na adres lizardkingtorun@gmail.com

2. Media ubiegające się o więcej niż jedną akredytację: prosimy o wypełnienie formularzy dla każdego dziennikarza osobno.

3. Zgłoszenia niekompletne, wysłane w sposób niechlujny lub na ostatnią chwilę nie będą rozpatrywane.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 72h przed rozpoczęciem wydarzenia

5. Akredytacje zostaną przydzielone i potwierdzone (e-mailem) najpóźniej 48 h po otrzymaniu wniosku.

6. Dziennikarze, którzy nie otrzymają akredytacji również zostaną o tym fakcie poinformowani.

7. Akredytacje do Klubu Muzycznego Lizard King są bezpłatne, imienne i nie podlegają zamianie.

8. Dokumentem upoważniającym do wpuszczenia na teren obiektu jest ważna legitymacja prasowa.

9. Zdjęcia zwyczajowo można wykonywać na pierwszych trzech utworach bez użycia fleszy.

10. Wypełnienie i wysłanie formularza nie dotyczy mediów, które są partnerami klubu.

 • Imię i Nazwisko:
 • Adres e-mail:
 • Telefon komórkowy:
 • Rodzaj medium: TV / Prasa / Radio / Internet / Agencja / Blog / Student dziennikarstwa *
 • Cel akredytacji: Foto Pass / Wywiad / Relacja / Video Pass / Praca Naukowa / Praktyki / Inne *
 • Nazwa i adres redakcji:
 • Redaktor naczelny i nakład:
 • Press Pack: Tak, proszę o przesłanie / Nie, proszę nie przesyłać. *

*niepotrzebne wykreślić

REGULAMIN KLUBU LIZARD KING

§ 1 Postanowienia ogólne:

1. Klub Lizard King czynny jest w godzinach:

 • Poniedziałek – czwartek 18.00 – 23.00 ( lub do ostatniego klienta),
 • Piątek – sobota 18.00 – 4.00,
 • Niedziela- otwarte w przypadku koncertu lub zorganizowanej imprezy.

2. W Klubie Lizard King istnieje możliwość rezerwacji miejsc siedzących według następujących zasad:

a. Na Dance Party w piątki i soboty rezerwacje przyjmowane są najpóźniej do godz. 21.30 i zostają anulowane po 15 minutowym spóźnieniu,
b. W pozostałe dni od godz. 18.00,
c. W przypadku organizowania imprezy zamkniętej po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą klubu prawo wstępu do lokalu mają tylko osoby wskazane przez wynajmującego klub,
d. Zasady rezerwacji na koncerty ustalone są w odrębnym regulaminie (patrz zasady uczestnictwa w wydarzeniach).

3. Prawo wstępu do klubu mają:

a. Osoby, które ukończyły 21 lat i posiadają ważny dowód osobisty,
b. W przypadku koncertów również osoby niepełnoletnie będące pod opieką dorosłego.

4. Do Klubu Lizard King wstępu nie mają:

a. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
b. Osoby zachowujące się: niekulturalnie, wulgarnie, w sposób niebezpieczny dla innych,
c. Osoby wnoszące broń lub inne przedmioty niebezpieczne,
d. Osoby, którym właściciel lub kierownik klubu oraz inna osoba upoważniona odmówi prawa wstępu; właściciel oraz osoba upoważniona nie mają obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.

5. W klubie Lizard King obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

§ 2 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Klubu Lizard King:

1. Nad bezpieczeństwem Gości Klubu czuwa ochrona.

2. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz innych osób.

3. Osoby przebywające w Klubie zobowiązane są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń ochrony i obsługi klubu.

4. Na teren Klubu Lizard King zabrania się wnoszenia:

a. Napojów alkoholowych,
b. Substancji odurzających,
c. Broni lub przedmiotów, które mogą zostać użyte jako broń,
d. Pojemników do rozpylania gazu,
e. Substancji żrących lub pirotechnicznych,
f. Jedzenia, z wyjątkiem tortów po uprzednim ustaleniu z obsługą.

5. W miejscu przeznaczonym do tańca nie wolno:

a. Spożywać żadnych napojów,
b. Wnosić żadnych przedmiotów szklanych.

§ 3 Ponadto zakazuje się:

1. Wchodzenia na obszary, które są przeznaczone wyłącznie dla obsługi.

2. Rzucania wszelkimi przedmiotami.

3. Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzanie zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela.

4. Robienia zdjęć osobom przebywającym w Klubie bez ich zgody.

5. Wychodzenia z napojami na zewnątrz klubu.

6. Wchodzenia oraz skakania po elementach konstrukcyjnych sceny.

7. W przypadku niezastosowania się do zasad wymienionych w §2 i §3 ochrona klubu ma bezwzględne prawo do wyproszenia z lokalu.

§ 4 Szatnia:

1. Szatnia w klubie jest obowiązkowa i bezpłatna.

2. Za rzeczy pozostawione na terenie klubu Klub nie ponosi odpowiedzialności.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.

4. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Klubu. W takim przypadku wydanie pozostawionych rzeczy odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu.

5. Kwota pobierana za zgubienie numerka do szatni wynosi 20 zł.

§ 5 Wykorzystanie wizerunku uczestnika imprez:

1. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub Lizard King dla celów marketingowych.

2. Zgoda jest udzelona na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.

3. zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoy trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania meteriałów marketingowych, reportaży oraz materiałów dotyczącyh imprezy.

§ 6 Odpowiedzialność materialna i karna:

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa na terenie Klubu Lizard King będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej i karnej.

2. Osoby te mimo opłacenia wstępu mogą być wyproszone z klubu.

3. Osobom nagminnie naruszającym powyższy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu do Klubu.

Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Klubu Lizard King.

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

1. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy, na którą został wydany niniejszy bilet.

2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.

3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy, a także w wypadku niemożności uczestnictwa w imprezie z przyczyn niezależnych od Konsumenta.. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.

4. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

5. W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

7. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.

8. Odpowiedzialność za treść opublikowaną na bilecie oraz warunki podczas imprezy ponosi Organizator.

9. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ.